تیم سردبیری

دکتر فریبا قربانی (مدیر مسئول)

دکتری‌تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری های نای، پژوهشکده سل و بیماری های ریوی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

دکتر عزیزاله عباسی (سردبیر)

فوق تخصص جراحی توراکس، مرکز تحقیقات پیوند ریه، پژوهشکده سل و بیماری های ریوی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

دکتر شادی شفقی (مدیر علمی)

دکتری‌تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی، مرکز تحقیقات پیوند ریه، پژوهشکده سل و بیماری های ریوی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

یزدان عبدالمحمدی (مدیر اجرایی)

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

غزاله باباخانی (ویراستار فارسی)

کارشناس ادبیات، مرکز تحقیقات پیوند ریه، پژوهشکده سل و بیماری های ریوی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

سید خشارالدین میربها ( ویراستار انگلیسی)

پزشک عمومی، مرکز تحقیقات پیوند ریه، پژوهشکده سل و بیماری های ریوی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

دکتر سید محمد رضا نجات الهی (هیئت تحریریه)

فوق تخصص جراحی گوارش، مرکز تحقیقات پیوند ریه، پژوهشکده سل و بیماری های ریوی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

دکتر لیدا مرادی (هیئت تحریریه)

دکتری تخصصی مهندسی بافت، گروه زیست شناسی سلولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه نیویورک، 10016، نیویورک، ایالات متحده آمریکا.

 

دکتر مجتبی مخبر دزفولی (هیئت تحریریه)

فوق تخصص جراحی توراکس، مرکز تحقیقات پیوند ریه، پژوهشکده سل و بیماری های ریوی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

دکتر جمال الدین طبیبی(هیئت تحریریه)

فوق دکترای برنامه ریزی و توسعه آموزش عالی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

 

دکتر رضا زندی (هیئت تحریریه)

دکتری تخصصی اورتوپدی، گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

دکتر امیر حسام علیرضایی (هیئت تحریریه)

دکتری تخصصی اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

دکتر ضرغام حسین احمدی (هیئت تحریریه)

دکتری تخصصی جراحی قلب، مرکز تحقیقات پیوند ریه، پژوهشکده سل و بیماری های ریوی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

دکتر رحیم روزبهانی (هیئت تحریریه)

دکتری تخصصی مدیریت، مرکز تحقیقات پیوند ریه، پژوهشکده سل و بیماری های ریوی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

دکتر مهدی کاظم‌پور (هیئت تحریریه)

دکتری تخصصی آمار حیاتی، گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی، پژوهشکده سل و بیماری های ریوی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.