ارسال مقاله

برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

چک‌لیست آماده‌سازی برای ارسال مقاله

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.
  • مقاله ارسالی قبلاً چاپ نشده و هم در هیچ مجله دیگری تحت داوری برای چاپ نمی‌باشد.
  • فایل ارسال شده به فرمت OpenOffice, Microsoft Word, RTF, یا WordPerfect می‌باشد.
  • در صورت امکان لینک مراجع در داخل متن قرار داده شده است.
  • فاصله سطور در متن مقاله تک فاصله‌ای است ، فونت 12 در صورت لزوم از فونت ایتالیک بجای زیرخط دار استفاده شده است ، تمام تصاویر و نمودارها و جداول در خود متن در محل مناسب و یا در انتهای متن قرار داده شده است.
  • متن مقاله بر طبق اصول مقاله‌نویسی و مرجع‌نگاری اشاره شده در راهنمای نویسندگان می‌باشد. این راهنما در قسمت درباره مجله قابل مشاهده است.

بیانیه محرمانگی

نام‌ها و ایمیل‌های وارد شده در سایت مجله، فقط در اهداف بیان شده بکار می‌رود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.